કોપીરાઈટ સંબંધિત નીતિ


 

આ વેબસાઈટ પર જે સામગ્રી રજૂ કરવામાં આવી છે તેનો કોઈ વિશેષ પરવાનગી લીધા વિના કોઈપણ મૂલ્ય ચૂકવ્યા વિના કોઈપણ સ્વરૂપોમાં કે કોઈપણ માધ્યમમાં પુનઃરજૂ કરી શકાશે. અલબત્ત તેને માટે શરત એ છે કે જે સામગ્રી પુનઃ રજૂ કરવામાં આવે છે. તેને સ્પષ્ટ સ્વરૂપે જ રજૂ કરવાની રહેશે. અને તેને અનર્થકારી કે હીણાપત લાગે તે રીતે અથવા ગેરમાર્ગે દોરે તેવા સંદર્ભમાં ઉપયોગ કરી શકાશે નહી. જ્યારે પણ આ સામગ્રીને પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે અથવા અન્યની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે તેના સ્ત્રોતનો સૌને દેખાય તે રીતે ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે. વળી, આ સામગ્રીને પુનઃ રજૂ કરવાની પરવાનગી આ વેબસાઈટ પરની એવી સામગ્રીને લાગુ પડતી નથી જે ત્રાહિત પક્ષનો કોપીરાઈટ ધરાવતી હોવાની સ્પષ્ટ ઓળખ કરાવતી હોય. તેવી સામગ્રી રજૂ કરવા માટે સંબંધિત કોપીરાઈટ ધરાવનાર પાસેથી અધિકૃતતા મેળવી લેવાની રહેશે.

News and Events