પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ


વ્યાવસાયિક તાલીમ કેન્દ્રો (VTC)

વનબંધુ કલ્યાણ યોનજાનો ઉદ્દેશ ગુજરાતમાં સંકલિત આદિજાતિ વિકાસ પ્રાયોજનાના તાલુકાઓમાં અનુસૂચિત જનજાતિનાં પરિવારોની આવક બેગણી કરવાનો છે. તે અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્યની આદિવાસી વિકાસ વિભાગ જુદી જુદી ખાનગી સંસ્થાઓ, બિનસરકારી સંગઠનો અને સરકારી તંત્રો સાથે હાથ મિલાવીને પશુપાલન, કૃષિ વૈવિધ્યકરણ, યોજના અને કૌશલ્ય તાલીમ જેવી બાબતો જેવી પરિણામલક્ષી પ્રાયોજનાઓનો અમલ શરૂ કરેલ છે.

સંબંધિત કડીઓ
News and Events