જાહેર માહિતી અધિકારી અને અપીલ અધિકારીજાહેર માહિતી અધિકારી

શ્રી એમ.આર.ચૌહાણ
હિસાબી અધિકારી,
ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત,
ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૭૫૦

અપીલ અધિકારી

શ્રી જી.આર.ચૌધરી
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી,
ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત,,
ફોન નં. ૦૭૯ ૨૩૨૫૭૪૪૪

સંબંધિત કડીઓ
News and Events