શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજય
FacebookTwitterYoutube
 • Distribution of High Quality
  Distribution of High Quality
  Seeds and Fertilizers under ADP
 • Enhanced Incomes
  Enhanced Incomes
  and Improved Quality of life
 • Strengthening Milk
  Strengthening Milk
  Cooperative Network Of The State
 • Revolutionary PPP Module
  Revolutionary PPP Module
  To Enrich Lives Of Tribal Families
કુલ આદિવાસી
વસ્તી
89.17 Lacs
કુલ રાજ્ય બજેટ જોગવાઇ
14.75%
આદિવાસી જિલ્લાઓ
14
અનુસૂચિત જનજાતિ
25
આદિમ જુથો
5
સાક્ષરતા
દર
62%
આઈટીડીપી
કચેરીઓ
14

ડી-સેગ વિશે માહિતી

ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત (ડિ.સેગ)ની રચના આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્યના તારીખ 5મી એપ્રિલ, 2007ના ઠરાવથી સ્થાપવામાં આવેલ સ્વાયત્ત સંસ્થા છે. ડિ.સેગ.ની નોંધણી સોસાયટી રજીસ્ટ્રેશન અધિનિયમ 1860 અને મુબઈ પબ્લિક ટ્રસ્ટ અધિનિયમ 1950 નીચે કરવામાં આવી છે અને તેના અધ્યક્ષ સ્થાને ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય સચિવ છે.

મહાનુભાવો


 • શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા
  માનનીય મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી રમણલાલ પાટકર ([ciplresval:home_state_min_name])
  શ્રી રમણલાલ પાટકર
  માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી અનુપમ આનંદ.
  શ્રી અનુપમ આનંદ(આઈ.એ.એસ)
  વાઇસ ચેરમેન,
  ડેવલપમેન્ટ અને સપોર્ટ એજન્સી ઓફ,
  ગુજરાત
 • કોમ્પ્યુટર લેબ
  કોમ્પ્યુટર લેબ
 • કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર તાલીમ
  કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર તાલીમ
 • હસ્તકલા તાલીમ
  હસ્તકલા તાલીમ
સમાચાર અને ઘટનાઓ
સૂચનાઓ
ટેન્ડર